ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

اسناد الکترونیکی مطمئن چیست؟
1401/11/02 | امین امیری

اسناد الکترونیکی مطمئن چیست؟

آخرین دسته از انواع سند الکترونیک در حقوق ایران، اسناد الکترونیکی مطمئن هستند. این اسناد نیز همراه با امضای دیجیتال تعریف می‌شوند؛ اما تفاوت اصلی آنها با مورد قبلی در نوع ارسال آنها است. این دسته از اسناد بعد از امضاء توسط فرستنده، باید محرز شده و بعد از اینکه شخص ثالثی آنها را تائید و اصالت آنها را گواهی نمود، به دست گیرنده می‌رسد. واژه «مطمئن» نیز به همین دلیل در انتهای عنوان این دست از اسناد استفاده شده است.